مدیریت فرهنگی مسجد
41 بازدید
محل ارائه: انجمن علمی فرهنگی الضحی
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیر تولید
زبان : فارسی
راهکارهای مدیریت فرهنگی مسحد