بررسی اعجاز علمی قرآن در تفسیر نمونه
44 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: داور
1- در مورد دورانهای آفرینش تفسیر نمونه احتمال می دهد که این دورانهای ششگانه به ترتیب زیر بوده است : 2- در مورد آفرینش آسمانها در ذیل آیه 11سوره فصلت می نویسد : 3- تزیین آسمان با ستارگان 4- جایگاه و مسیر مشخص ستارگان 5-گسترش جهان 6- موجودات زنده در آسمانها 7- حرکات خورشید 8- تفاوت نور خورشید با نور ماه 9- تاریک شدن خورشید 10- حرکت زمین 11-اثر کوهها در روی زمین 12-نیروی جاذبه 31- آماده شدن زمین برای زراعت بوسیله باران 14- نظریه تکامل 15- زوجیت عمومی 16- زوجیت در جهان گیاهان 17- لقاح ابرها 18- رستاخیز انرژی ها 19- تشکیل تمام اجسام از اتم 20 - عسل 21- خلقت انسان 22- ریاضی 23- بوجود آمدن تگرگ 24- رقیقتر شدن هوا با افزایش ارتفاع